TEĀTRA vs. ТЕАТРАЛЪНАЯ

2013. gada 20.oktobrī A/S Laima (turpmāk - Prasītājs) cēla prasību Rīgas apgabaltiesā pret Krievijas uzņēmumu ROT-FRONT (turpmāk - Atbildētājs), lūdzot atzīt par spēkā neesošu Atbildētāja vārdā starptautiski reģistrētās preču zīmes "ТЕАТРАЛЪНАЯ" (reģ. Nr. WO 963517) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju, kā arī uzlikt par pienākumu Atbildētājam pārtraukt un aizliegt prettiesiski komercdarbībā izmantot preču zīmi "ТЕАТРАЛЪНАЯ" un zīmes, kas ir identiskas vai sajaucami līdzīgas Prasītāja agrāk lietotajai preču zīmei "TEĀTRA". PĒTERSONA PATENTS šajā lietā pārstāvēja Prasītāju - A/S Laima. 

 

Prasība tika pamatota ar argumentiem, ka preču zīme "ТЕАТРАЛЪНАЯ" (reģ. Nr. WO 963517), kas ir reģistrēta attiecībā uz 30. klases precēm, tai skaitā, konditorejas izstrādājumiem, ir sajaucami līdzīga ar Prasītāja agrāk reģistrēto preču zīmi "TEĀTRA" (fig.) (reģ. Nr. M 63 845), kā arī nereģistrēto, bet Latvijā ilgstoši lietoto vārdisko preču zīmi "TEĀTRA", kuru Latvijas patērētāji labi atpazīst. Prasība tika pamatota arī argumentiem par Atbildētāja negodprātīgu nolūku, piesakot preču zīmi "ТЕАТРАЛЪНАЯ" reģistrācijai attiecībā uz Latviju, kur ilgstoši attiecībā uz identiskām un līdzīgām precēm tiek izmantota Prasītāja preču zīme "TEĀTRA".

 

Ņemot vērā lietā iesniegtos paskaidrojumus un pierādījumus, tiesa atzina par pamatotu Prasītāja argumentu, ka tai pieder godprātīgi un ilgstoši lietota nereģistrēta vārdiska preču zīme "TEĀTRA", kuru Prasītājs ilgstoši lietojis Latvijā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem. Tiesas ieskatā, nereģistrētās preču zīmes "TEĀTRA" lietošana Latvijā ir notikusi tādā apjomā, ka radījusi šīs zīmes atšķirtspēju un pamatu uzskatam, ka Atbildētāja preču zīmes "ТЕАТРАЛЪНАЯ" lietošana Latvijā varētu maldināt patērētājus par attiecīgo preču izcelsmi. Tiesa arī atzina, ka Atbildētājs ir reģistrējis apstrīdēto preču zīmi attiecībā uz Latviju ar acīmredzami negodprātīgu nolūku.

 

Tiesa nosprieda sekojošo: 

  • atzīt par spēkā neesošu preču zīmes "ТЕАТРАЛЪНАЯ" starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 963517 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju no zīmes reģistrācijas dienas attiecībā uz konditorejas izstrādājumiem, tai skaitā, konfektēm, šokolādi, šokolādes izstrādājumiem. 
  • uzlikt par pienākumu Atbildētājam pārtraukt un aizliegt Latvijā prettiesiski komercdarbībā izmantot preču zīmi "ТЕАТРАЛЪНАЯ" (reģ. Nr. WO 963517), kā arī zīmes, kas ir identiskas vai sajaucami līdzīgas Prasītāja nereģistrētajai, bet agrāk lietotajai preču zīmei "TEĀTRA", kā arī šīs zīmes sajaucamu atveidojumu, imitāciju, transliterāciju vai tulkojumu attiecībā uz konditorejas izstrādājumiem, it īpaši, konfektēm. 
  • piedzīt no Atbildētāja par labu Prasītājam tiesāšanās izdevumus 915.34 EUR apmērā.