Mahariši vs. MAHARIŠI

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes “MAHARIŠI” (verb.) reģistrāciju Nr. M 66 342.
 
2015. gada 5. jūnijā LR Patentu valdes Apelācijas padome izskatīja Maltas uzņēmuma MAHARISHI VEDIC UNIVERISITY LIMITED vārdā iesniegto iebildumu pret Lielbritānijas uzņēmuma MAHARISHI FOUNDATION LIMITED piederošās preču zīmes “MAHARIŠI” reģistrāciju Nr. M 66 342. PĒTERSONA PATENTS šajā lietā pārstāvēja apstrīdētās zīmes īpašnieku - MAHARISHI FOUNDATION LIMITED. Iebildums tika iesniegts, balstoties uz agrākām komcerctiesībām Latvijā, agrāk iegūtām rūpnieciskā īpašuma tiesībām (tiesībām uz nereģistrētu preču zīmi) un negodprātīgu nolūku. 
  
Izskatot iebilduma lietu pēc būtības un ņemot vērā iebilduma lietā iesniegtos paskaidrojumus un pierādījumus, Apelācijas padome nolēma pilnībā noraidīt iebildumu un atzina preču zīmes “MAHARIŠI” reģistrāciju Nr. M 66 342 par spēkā esošu Latvijā attiecībā uz visām precēm 16. klasē un pakalpojumiem 41. klasē un 44. klasē, kam šī preču zīme bija reģistrēta.