VĀVERĪTE vs. Бабаевская Белочка

2014. gada 29. decembrī Krievijas atvērta veida akciju sabiedrība "Confectionary Concern Babaevsky" (turpmāk tekstā arī - Pieteicējs) vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā par Patentu valdes Apelācijas padomes 2014. gada 3. oktobra lēmuma iebilduma lietā Nr. ApP/2014/WO 1 139 738 un ApP/2014/WO 1 139 738-Ie atcelšanu.

 

Ar apstrīdēto Apelācijas padomes lēmumu bija apmierināts Latvijas uzņēmuma A/S Laima, kuru šajā lietā pārstāvēja "PĒTERSONA PATENTS", iebildums pret AS "Confectionary Concern Babaevsky" par šī uzņēmuma vārdā starptautiski reģistrētās preču zīmes "Бабаевская Белочка" (reģ. Nr. WO  1 139 738) teritoriālā attiecinājuma uz Latviju atzīšanu par spēkā neesošu.

 

Pamatojoties uz iesniegto pieteikumu, Administratīvā rajona tiesa ierosināja administratīvo lietu un A/S Laima tika pieaicināta kā trešā persona bez patstāvīgiem prasījumiem atbildētāja pusē.

 

Pieteicējs norādīja, ka Apelācijas padome, pieņemot apstrīdēto lēmumu, ir nepareizi interpretējusi un piemērojusi likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" normas; apstrīdētajā preču zīmē "Бабаевская Белочка" neesot konstatējams A/S Laima preču zīmes "Vāverīte" sajaucams atveidojums vai tulkojums un patērētājiem preču zīme "Бабаевская Белочка" neradīs asociācijas ar A/S Laima.

 

Noklausoties lietas dalībnieku paskaidrojumus un izvērtējot lietā esošos pierādījumus, tiesa secināja, ka Pieteicēja pieteikums nav pamatots un ir noraidāms. Tiesas ieskatā pretstatītā preču zīme "Vāverīte" ir plaši pazīstama Latvijas patērētāju vidū attiecībā uz konditorejas izstrādājumiem (konfektēm) un šī zīme Latvijas teritorijā ir jau ilgstoši izmantota. Ņemot vērā to, ka apstrīdētajā preču zīmē ietvertais vārds "Белочка" ir tiešs vārda "Vāverīte" tulkojums, tiesa atzina, ka apstrīdētā preču zīme "Бабаевская Белочка" ir uzskatāma par plaši pazīstamās A/S Laima preču zīmes "Vāverīte" sajaucamu atveidojumu, imitāciju, tulkojumu vai transliterāciju.