SELGA vs. Klasiskā Selga

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes Klasiskā Selga reģistrāciju Nr. M 67 592 Latvijā.
 
2015. gada 3. jūlijā LR Patentu valdes Apelācijas padome izskatīja Latvijas uzņēmuma STABURADZE, AS vārdā iesniegto iebildumu pret Latvijas uzņēmuma NML GROUP, SIA piederošās preču zīmes "Klasiskā Selga" reģistrāciju Nr. M 67 592 Latvijā. PĒTERSONA PATENTS šajā lietā pārstāvēja iebilduma iesniedzēju – STABURADZE, AS. Iebildums tika iesniegts, balstoties uz preču zīmes "Klasiskā Selga" (reģ. Nr. M 67 592) sajaucamo līdzību ar STABURADZE, AS agrāk reģistrētajām vārdiskajām un grafiskajām preču zīmēm “SELGA”. Turklāt, iebildums tika balstīts arī uz vārdiskās preču zīmes "SELGA" plašo pazīstamību Latvijā, kā arī apstrīdētās preču zīmes "Klasiskā Selga" (reģ. Nr. M 67 592) īpašnieka NML GROUP, SIA negodprātīgo nolūku.

 

Izskatot iebilduma lietu pēc būtības un ņemot vērā iebilduma lietā iesniegtos paskaidrojumus un pierādījumus, Apelācijas padome nolēma pilnībā apmierināt iebildumu un atzina preču zīmes "Klasiskā Selga"  reģistrāciju Nr. M 67 592 par spēkā neesošu Latvijā attiecībā uz visām precēm, uz kurām šī preču zīme bija reģistrēta.