AXIS vs. PRAXIS

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama spriedums Zviedrijas uzņēmuma Axis AB pieteikuma lietā par Patentu valdes Apelācijas padomes lēmuma iebilduma lietā AXIS vs. Praxis atcelšanu.

 

2014. gada 7. februārī LR Patentu valdes Apelācijas padome izskatīja Zviedrijas uzņēmuma AXIS AB vārdā iesniegto iebildumu pret mūsu klienta, Latvijas uzņēmuma STA GRUPA AS, vārdā reģistrēto preču zīmi "PRAXIS" (fig.) (reģ. Nr. M 64 832). Iebildums tika iesniegts, balstoties uz preču zīmes "PRAXIS" (fig.) (reģ. Nr. M 64 832), it kā, sajaucamo līdzību ar Zviedrijas uzņēmuma AXIS AB piederošajām Eiropas Kopienā reģistrētajām preču zīmēm Nr. 005183686 "AXIS", Nr. 003838398 “AXIS” and Nr. 006663876 “AXIS COMMUNICATIONS” (fig.), kā arī preču 9. klasē, attiecībā uz ko minētās preču zīmes ir reģistrētas, līdzību. Iebildums tika arī balstīts uz preču zīmes “AXIS” plašo pazīstamību Latvijā un reputāciju Eiropas Kopienā, kā arī to, ka preču zīmes “PRAXIS” pieteikums reģistrācijai ir iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku. Latvijas uzņēmumu STA GRUPA AS iebilduma lietā pārstāvēja – preču zīmju pilnvarotais, jurists Gatis Meržvinskis (PĒTERSONA PATENTS).

 

Izskatot iebilduma lietu pēc būtības un ņemot vērā iebilduma lietā iesniegtos paskaidrojumus un pierādījumus, Apelācijas padome nolēma noraidīt iebildumu pilnā apmērā un atstāt preču zīmes "PRAXIS" (fig.) reģistrāciju Nr. M 64 832 spēkā esošu attiecībā uz visām šīs zīmes reģistrācijā ietvertajām precēm.

 

2014. gada 26. jūnijā Zviedrijas uzņēmums AXIS AB iesniedza Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu ar lūgumu atcelt Apelācijas padomes lēmumu dotajā iebilduma lietā. Latvijas uzņēmumu STA GRUPA AS (trešo personu) administratīvajā lietā pārstāvēja – preču zīmju pilnvarotais, jurists Gatis Meržvinskis (PĒTERSONA PATENTS). Tiesa ar 2015. gada 13. oktobra spriedumu, izskatot lietu pēc būtības atzina sekojošo:

 

Kā redzams no konkrētās lietas, gan apstrīdētā preču zīme, gan pretstatītās preču zīmes ir vārdiskas un kombinētas preču zīmes, tomēr šo preču zīmju dominējošais elements ir vārdiskais apzīmējums. Par to lietā strīda nav, līdz ar to, tiesa uzskata, ka preču zīmju līdzības novērtējumā būtiska nozīme ir to vārdiskajām daļām. Gan apstrīdētā preču zīme, gan pretstatītās preču zīmes satur četrus vienādus secīgi izkārtotus burtus AXIS. Pieteicējai piederošajā preču zīmē minētie secīgie burti veido vienu veselu vārdu „AXIS”, savukārt trešajai personai piederošajai preču zīmei burti AXIS ir daļa no vārda „PRAXIS”. Pieteicējas ieskatā, minētais ir uzskatāms par šo preču zīmju vienojošo un kopīgo, proti, dominējošo elementu. Tiesa minētajam nepiekrīt, jo, kaut arī apstrīdēto un pretnostatītās preču zīmes veido burtu kopa AXIS, tā netuvojas tādam slieksnim, ko varētu atzīt par zīmju identiskumu vai līdzību tādā mērā, kas būtu par iemeslu, lai patērētāji sajauktu minētās preču zīmes.

 

Pretnostatot vārdus PRAXIS un AXIS ir konstatējams, ka semantiski abi vārdi ir atšķirīgi, proti, vārds AXIS tulkojot no angļu valodas nozīmē ass, proti, tas ir matemātikā izmantots jēdziens attiecībā uz koordinātu asi vai orientētu taisni, savukārt tulkojums no angļu vārda PRAXIS ir analoģisks latviešu valodā lietotajam vārdam prakse, kas nozīmē konkrētu darbu, darbību, pieredzi, iemaņu un prasmju kopumu, kas iegūts, veicot kādu darbu, kādas darbības, mācību formu. Tādējādi secināms, ka semantiskā nozīmē vārdi PRAXIS un AXIS ir atzīstami par atšķirīgiem. Savukārt attiecībā uz fonētisko vārdu skanējumu ir atzīstams, ka vārdam PRAXIS izskaņa fonētiski ir tāda pati kā paša vārda AXIS skanējums, tomēr minētais nevar būt izšķirošs, vērtējot konkrēto vārdu līdzību. Tiesa norāda, ka neskatoties uz fonētisko vārda daļas sakritību, pat nepieredzējis patērētājs nevarētu fonētiski sajaukt vārdus PRAXIS un AXIS, jo, pat gadījumā, ja patērētājs semantiski nezinātu vārda AXIS nozīmi, tas noteikti vārda PRAXIS fonētisko skanējumu saistītu ar vārda PRAKSE semantisko nozīmi.

 

Turklāt, kā izriet no lietas materiāliem, Eiropas Savienības Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs ir reģistrējis dažādas preču zīmes, kuru vārdiskais apzīmējums satur burtu kopu AXIS un kuru sniegtie pakalpojumi atbilst tām pašām reģistrētajām klasēm, kā pieteicējai, piemēram, MAXIS, SONAXIS, SYNAXIS un citi.

 

Ievērojot minētos apstākļus, tiesa uzskata, ka salīdzināmo preču zīmju elementi nav līdzīgi, līdz ar to nepastāv iespēja, ka patērētāji apstrīdēto preču zīmi sajauc ar pretstatītajām preču zīmēm vai uztver šīs preču zīmes kā saistītas, tāpat tiesa noraidīja pieteicējas argumentu, kas pretstatītās preču zīmes AXIS būtu plaši pazīstamas preču zīmes Latvijā un ar reputāciju apveltītas Eiropas Kopienā. Turklāt šajā sakarā arī ņemams vērā, ka par patērētāju Likuma izpratnē uzskatāms „vidusmēra (vai vidējais) patērētājs”, kurš ir pietiekami labi informēts un ir pietiekami vērīgs un piesardzīgs, savām vajadzībām izvēloties konkrētu preci. Proti, konkrētajā gadījumā pieteicējas un trešās personas izplatītās preces nav plaša patēriņa preces, bet gan preces, kuras iegādājas par konkrēto nozari labi informētas personas.

 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 246. – 251.pantu un 289. – 291.pantu, Administratīvā rajona tiesa

nosprieda pilnībā noraidīt Zviedrijas uzņēmuma Axis AB pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu – pienākuma uzlikšanu Patentu valdes Apelācijas padomei atzīt par spēkā neesošu preču zīmes PRAXIS (Nr.M 64 832) reģistrāciju.

 

Sprieduma teksts ir pieejams šeithttp://petpat.lv/uploads/files/file_131.pdf