ARARAT vs. ARARAT NATURAL MINERAL SPARKLING WATER

Administratīvās rajona tiesas spriedums administratīvajā lietā par LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu iebilduma lietā pret preču zīmes ARARAT NATURAL MINERAL SPARKLING WATER starptautisko reģistrāciju Nr. 1107161.
 
2014. gada 9. maijā LR Patentu valdes Apelācijas padome izskatīja iebildumu, ko pret Armēnijas uzņēmuma "ARARAT GROUP" LLC vārdā reģistrētās preču zīmes ARARAT NATURAL MINERAL SPARKLING WATER (fig.) (starptautiskās reģistrācijas Nr. 1107161) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju iesniedza Armēnijas uzņēmums Yerevan Brandy Company (turpmāk tekstā – YBC). PĒTERSONA PATENTS šajā lietā pārstāvēja iebilduma iesniedzēju - YBC. Iebildums tika iesniegts, balstoties uz preču zīmes ARARAT plašo pazīstamību Latvijā attiecībā uz brendiju. Lai arī apstrīdētā preču zīme ir reģistrēta attiecībā uz precēm, kas nav līdzīgas brendijam, proti, apstrīdētās preču zīmes reģistrācijā ietvertās preces ir minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi, iebildums tika balstīts uz argumentiem, ka apstrīdētā preču zīme ir uzskatāma par plaši pazīstamās zīmes ARARAT imitāciju un atveidojumu, un pastāv iespēja, ka apstrīdētās preču zīmes lietošanu saistībā ar tās reģistrācijā ietvertajām precēm patērētāji var uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm un YBC un ka šāda lietošana var kaitēt plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka interesēm.

Izskatot iebilduma lietu pēc būtības, Apelācijas padome nolēma iebildumu apmierināt tikai daļēji un disklamēja (izslēdza no tiesiskās aizsardzības) apstrīdētajā preču zīmē apzīmējumu "ARARAT", kā arī ierobežoja apstrīdētās preču zīmes preču sarakstu šādā redakcijā: "minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi, kuru izcelsme ir no Armēnijas Ararata reģiona".

2014. gada 9. septembrī YBC (pārstāvis: PĒTERSONA PATENTS) iesniedza pieteikumu administratīvajā rajona tiesā, lūdzot tiesu atcelt Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu, ar kuru iebildums pret preču zīmes ARARAT NATURAL MINERAL SPARKLING WATER (fig.) reģistrāciju tika apmierināts tikai daļēji un lūdzot atzīt minētās preču zīmes reģistrāciju par pilnībā spēkā neesošu Latvijā.

Izskatot šo administratīvo lietu, izvērtējot pušu argumentāciju un Apelācijas padomes pieeju iebilduma lietā, tiesa secināja, ka YBC pieteikums par Apelācijas padomes lēmuma atcelšanu ir pamatots un apmierināms. Tiesas spriedums motivēts ar to, ka, neskatoties uz atšķirīgajām precēm, kam reģistrēta ARARAT NATURAL MINERAL SPARKLING WATER (fig.) preču zīme (proti, minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi), fakts, ka šajā preču zīmē ir ietverts apzīmējums “ARARAT”, patērētāju uztverē var raisīt asociācijas ar YBC un plaši pazīstamo brendija ARARAT preču zīmi. Līdz ar to, šādas asociācijas var radīt kaitējumu plaši pazīstamās zīmes īpašniekam, un preču zīmes ARARAT NATURAL MINERAL SPARKLING WATER (fig.) reģistrācija atzīstama par pilnībā spēkā neesošu Latvijā. Tiesas sēdē Armēnijas uzņēmumu Yerevan Brandy Company pārstāvēja PĒTERSONA PATENTS jurists, profesionālais patentpilnvarnieks Gatis Meržvinskis.