LAIMA vs. Saldā Laime

Administratīvās rajona tiesas spriedums administratīvajā lietā par LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmuma iebilduma lietā Nr. ApP/2014/M 66 403-Ie atcelšanu.

 

2016. gada 5. janvārī Administratīvā rajona tiesa izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc SIA “NML Group” pieteikuma par LR Patentu valdes Apelācijas padomes 2015. gada 20. aprīļa lēmuma iebilduma lietā ApP/2014/M 66 403-Ie atcelšanu. Ar minēto Apelācijas padomes lēmumu tika nolemts apmierināt AS “LAIMA” iebildumu pret preču zīmes “Saldā Laime” (reģ. Nr. M 66 403) reģistrāciju Latvijā.

 

Ar apstrīdēto Apelācijas padomes lēmumu tika apmierināts AS “LAIMA” iebildums pret SIA “NML Group” par šī uzņēmuma vārdā reģistrētās preču zīmes “Saldā Laime” (reģ. Nr. M 66 403) Latvijā atzīšanu par spēkā neesošu. Šajā lietā AS “LAIMA” pārstāvēja patentu un juridiskā biroja “PĒTERSONA PATENTS” profesionālais patentpilnvarnieks, jurists – Gatis Meržvinskis.

 

Pamatojoties uz iesniegto pieteikumu, Administratīvā rajona tiesa ierosināja administratīvo lietu un AS “LAIMA” tika pieaicināta kā trešā persona bez patstāvīgiem prasījumiem atbildētāja pusē.

 

Pieteicējs norādīja, ka Apelācijas padome, pieņemot apstrīdēto lēmumu, ir nepareizi interpretējusi un piemērojusi likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" normas; apstrīdētajā preču zīmē “Saldā Laime” neesot konstatējams AS “LAIMA” preču zīmes “LAIMA” sajaucams atveidojums un salīdzināmās preču zīmes nav vizuāli, fonētiski un semantiski līdzīgas, tādējādi patērētājiem neizraisot savstarpējas asociācijas.

 

Noklausoties lietas dalībnieku paskaidrojumus un izvērtējot lietā esošos pierādījumus, tiesa secināja, ka Pieteicēja pieteikums nav pamatots un ir noraidāms. Tiesas ieskatā, apstrīdētajā preču zīmē iekļautais apzīmējums “Laime” ir ļoti līdzīgs un tuvs pārējās pretstatītās preču zīmēs ietvertajam dominējošajam elementam “Laima”. Turklāt tiesa arī atzīst, ka apstrīdētās preču zīmes vārds “Laime” ir veidots no stilistiski ļoti līdzīgi burtiem kā pretstatītajās preču zīmēs, kas rada vēl lielāku salīdzināmo preču zīmju līdzību un tas liecina par to, ka pieteicēja SIA “NML Group” ir atveidojusi pretstatīto preču zīmi “LAIMA”. Tiesa arī atzīst, ka preču zīme “LAIMA” ir plaši pazīstama preču Latvijas patērētāju vidū ar senu vēsturi.   

 

Ņemot to vērā, tiesa noraidīja SIA “NML Group” pietiekumu par Patentu valdes Apelācijas padomes 2015. gada 20. aprīļa lēmuma ApP/2014/M 66 403-Ie atcelšanu.