Admiral Markets Trading for everyone vs. ADMIRAL MARKETS

2014. gada 17. janvārī LR Patentu valdes Apelācijas padome izskatīja Igaunijas uzņēmuma Admiral Markets AS vārdā iesniegto iebildumu pret Latvijas uzņēmuma ADMIRAL MARKETS, SIA preču zīmes "ADMIRAL MARKETS" (fig.) reģistrāciju Nr. M 64 696. Iebildums tika iesniegts, balstoties uz preču zīmes " ADMIRAL MARKETS" (fig.) (reģ. Nr. M 64 696) sajaucamo līdzību ar Admiral Markets AS agrāk reģistrēto Eiropas Kopienas preču zīmi "Admiral Markets Trading for everyone" (fig.) (Kopienas preču zīmes Nr. 007231211). Iebildums tika balstīts arī uz ADMIRAL MARKETS, SIA negodprātīgu nolūku, piesakot zīmi reģistrācijai. Turklāt, iebildums tika balstīts arī uz likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 9. panta 4. daļu, kas paredz, ka preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu ir tiesīga prasīt arī persona, kas ir šīs preču zīmes īpašnieks kādā no Parīzes savienības dalībvalstīm, ja Latvijā šo zīmi uz sava vārda reģistrējis īpašnieka aģents vai pārstāvis bez īpašnieka piekrišanas.

 

Izskatot iebilduma lietu pēc būtības un ņemot vērā iebilduma lietā iesniegtos paskaidrojumus un pierādījumus, Apelācijas padome nolēma pilnā apmērā apmierināt iebildumu un atzīt preču zīmes "ADMIRAL MARKETS" (fig.) reģistrāciju Nr. M 64 696 par spēkā neesošu Latvijā.

 

2014.gada 22. maijā ADMIRAL MARKETS, SIA vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par Apelācijas padomes lēmuma atcelšanu, norādot, ka lieta Apelācijas padomē izskatīta formāli un ADMIRAL MARKETS, SIA argumenti un pierādījumi nav ņemti vērā. Ar Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 24. oktobra spriedumu pieteikums tika noraidīts.

 

Pārstāvot Admiral Markets AS, lietvedību šajā administratīvajā lietā veda PĒTERSONA PATENTS patentpilnvarnieks un jurists – Jānis Bērzs.

 

Par Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 24.oktobra spriedumu ADMIRAL MARKETS, SIA iesniedza apelācijas sūdzību, atkārtoti norādot, ka lieta izskatīta formāli, neņemot vērā apstrīdētās preču zīmes īpašnieka pārstāvja iebildumus un Apelācijas padomei sniegtos argumentus un pierādījumus. ADMIRAL MARKETS, SIA uzskata, ka tiesa taisot Spriedumu nav objektīvi vērtējusi lietas apstākļus, bet ir atkārtojusi Apelācijas padomes pieeju. ADMIRAL MARKETS, SIA norāda, ka nav veikta lietas faktu vispusīga izvērtēšana un analīze. Minēto apgalvojumu pamatojot ar viedokli, ka 41. klases (pēc Nicas starptautiskās preču un pakalpojumu klasifikācijas) pakalpojums “apmācība” ir specifiska joma un tāpēc nepastāvot sajaukšanas iespēja likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" normu izpratnē. ADMIRAL MARKETS, SIA arī norāda, ka Admiral Markets AS preču zīmi "AdmiralMarkets Trading for everyone" (fig.) (Kopienas preču zīmes Nr. 007231211) neizmanto komercdarbībā, ko it kā pierādot Apelācijas padomē iesniegtā Admiral Markets AS vēstule.

 

Izskatot liet pēc būtības tiesa konstatēja, ka minētie apgalvojumi ir nepamatoti un attiecīgos ADMIRAL MARKETS, SIA apgalvojumus nepamato neviena likuma norma vai lietas materiālos esoši pierādījumi un fakti.

 

Pamatojoties uz lietā konstatētajiem apstākļiem, Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka Apelācijas padomes lēmums un Administratīvās rajona tiesas spriedums ir tiesiski, tādēļ to atcelšanai nav pamata, un ADMIRAL MARKETS, SIA apelācijas sūdzība ir noraidāma.