Lācītis Ķepainītis vs. МИШКА КОСОЛАПЫЙ

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedums Krievijas AS “Krasnij Oktjabrj” apelācijas lietā par pirmās instances tiesas spriedumu strīdā par preču zīmēm “LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS”/ “МИШКА КОСОЛАПЫЙ”.

 

Latvijas uzņēmums SIA “Orkla Confectionery and Snacks Latvija” cēla prasību Rīgas apgabaltiesā pret Krievijas uzņēmumu pret Krievijas AS “Krasnij Oktjabrj”, SIA “Krievijas Saldumi” un SIA “Russian Sweet” par preču zīmes “МИШКА КОСОЛАПЫЙ” (fig.) Nr. M 66 119 reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu, starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 638 113 teritoriālā attiecinājuma uz Latviju atcelšanu, preču zīmes nelikumīgas izmantošanas aizliegumu, un preču ar nelikumīgu marķējumu iznīcināšanu.

 

Patentu un juridiskā biroja “PĒTERSONA PATENTS” jurists, profesionālais patentpilnvarotais Gatis Meržvinskis šajā lietā tiesā pārstāvēja uzņēmuma SIA “Orkla Confectionery and Snacks Latvija” (Prasītāja) intereses. Prasība tika apmierināta. Par minēto tiesas spriedumu Krievijas AS “Krasnij Oktjabrj” iesniedza apelācijas sūdzību, norādot, uz sprieduma nepareizību un nepamatotību. 2016.gada 8.novembrī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija izskatīja šo apelācijas sūdzību un 2016.gada 22.novembrī pasludināja spriedumu šajā civillietā Nr. C04384713.

 

Civillietu tiesas kolēģija par pamatotu atzina prasītājas argumentu, ka tai pieder godprātīgi un ilgstoši, vēl pirms atbildētājai piederošās starptautiskās preču zīmes un tās attiecinājuma uz Latviju reģistrēšanas, lietotas nereģistrētas preču zīmes “LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” /verb. un fig./ (atsevišķos laika periodos - “LĀCĪTIS LĪKKĀJĪTIS”, “LĀCĪTIS PEKAINĪTIS”), kuras prasītāja kā nereģistrētas preču zīmes saistībā ar konditorejas izstrādājumiem – konfektēm, lietojusi Latvijā.

 

Šī preču zīmes lietošana ir bijusi pietiekami ilga un tādā apjomā, ka radījusi prasītājas nereģistrētu preču zīmju “LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” atšķirtspēju, kā arī radījusi pamatu uzskatam, ka atbildētājas reģistrētās preču zīmes (saskaņā ar attiecinājumu) lietošana Latvijā varētu maldināt patērētājus par attiecīgo preču izcelsmi.

 

Piedevām, tiesas kolēģija atzina, ka nereģistrētas preču zīmes “LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” ir vēsturiski izmantotas Latvijā, un prasītāja ir pēctecīgi pārņēmusi intelektuālā īpašuma tiesības uz tām no vēsturiskajām izmantotājām.

 

Ievērojot minēto, tiesas kolēģija atzina, ka konkrētajā gadījumā lietā esošo pierādījumu kopums ir pietiekams un pārliecinošs, lai atzītu prasītājas izmantotās preču zīmes “LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS” par plaši pazīstamām to reģistrācijas brīdī. Līdz ar to, tiesas kolēģija nolēma pilnībā pievienoties pirmās instances tiesas sprieduma argumentiem, atzīstot tos par pareiziem un pilnībā pietiekamiem.

 

Tiesa atzina, ka apelācijas sūdzība nav pamatota un sākotnējā prasība ir apmierināma. Saskaņā ar tiesas 2016.gada 22.novembra spriedumu Krievijas uzņēmuma AS “Krasnij Oktjabrj” preču zīmes “МИШКА КОСОЛАПЫЙ” (fig.) Nr. M 66 119 reģistrācija tika atzīta par spēkā neesošu, starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 638 113 teritoriālais attiecinājums uz Latviju tika atcelts attiecībā uz visām 30. klases precēm, uz kurām šī preču zīme bija reģistrēta, proti, “maizes un konditorejas izstrādājumi; saldumi, kas pārklāti vai glazēti ar šokolādi”. Papildus tam, tiesa nolēma Krievijas uzņēmumam AS “Krasnij Oktjabrj”, un uzņēmumiem SIA “Russian Sweet” un SIA “Krievijas saldumi”, noteikt pienākumu pārtraukt un aizliegt Latvijas Republikas teritorijā izmantot komercdarbībā augstākminētās preču zīmes. Turklāt tika nolemts uzņēmumam SIA “Krievijas saldumi” iznīcināt visu preci, kas marķēta ar preču zīmi “МИШКА КОСОЛАПЫЙ”.