LOUIS XIII vs. LOUIS D’OR

LOUIS XIII vs. LOUIS D’OR

LOUIS XIII iebildums pret LOUIS D’OR pilnībā apmierināts

Laima iebilst pret preču zīmes SALDĀ LAIME reģistrāciju!

Laima iebilst pret preču zīmes SALDĀ LAIME reģistrāciju!

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes SALDĀ LAIME reģistrāciju Nr. M 66 403 Latvijā labvēlīgs LAIMA, AS

CHOPARD vs. CHOCARD

CHOPARD vs. CHOCARD

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes CHOCARD starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1165761

FARINELLI (verb.), FARINELLI PROJEKTS (verb.) vs. Farinelli Balls (fig.)

FARINELLI (verb.), FARINELLI PROJEKTS (verb.) vs. Farinelli Balls (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes Farinelli Balls (fig.) reģistrāciju Nr. M 65 492 Latvijā


MATADOR (kontrafaktas preces)

Administratīvās apgabaltiesas spriedums administratīvā pārkāpuma lietā par Polijas uzņēmuma "Viet-Pol Partnership SP.z.o.o." saukšanu pie administratīvās atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 201. 10panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu (Par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām precēm) sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta un cietušā Martina Imdahla (Martin Imdahl) apelācijas sūdzībām par Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 18.jūnija spriedumu. PĒTERSONA PATENTS šajā lietā pārstāvēja cietušo Martinu Imdālu (Martin Imdahl)

LIDO (verb.), LIDO (fig.) vs. VILLA LIDO (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes VILLA LIDO (fig.) reģistrāciju Nr. M 64 966  Latvijā

VINGCARD vs. VINGCARD

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes VINGCARD starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1136610

SPIRITS & WINE atzīta par plaši pazīstamu preču zīmi Latvijā

SPIRITS & WINE atzīta par plaši pazīstamu preču zīmi Latvijā

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedums civillietā par preču zīmju  “ALK OUTLET  SPIRITS & WINE” (fig.) (reģ. Nr. M 66 731), “ALK OUTLET  SPIRITS & WINE” (fig.) (reģ. Nr. M 66 732), “ALK OUTLET  SPIRITS & WINE” (fig.) (reģ. Nr. M 66 733), “ALK OUTLET DZĒRIENI UN VĪNI” (fig.) (reģ. Nr. M 66 744) reģistrāciju atzīšanu par spēkā neesošām, preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu, negodīgas konkurences aizliegumu, maldinošas reklāmas aizliegumu, tiesāšanās izdevumu piedziņu

VĀVERĪTE iebildums pret БЕЛОЧКА veiksmīgs!

VĀVERĪTE iebildums pret БЕЛОЧКА veiksmīgs!

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes БЕЛОЧКА starptautisko reģistrāciju Nr. 1143247 labvēlīgs LAIMA, AS

VĀVERĪTE vs. БАБАEВСКАЯ БEЛОЧКА

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА starptautisko reģistrāciju Nr. 1139738