Novērtēšana

Novērtēšana

Intelektuālā īpašuma vērtības noteikšana ir uzņēmuma nemateriālo aktīvu labas pārvaldības sastāvdaļa. Intelektuālā īpašuma tiesību ekonomiskās vērtības apzināšana ne tikai palīdz lēmumu pieņemšanā saistībā ar uzņēmuma aktīvu stratēģiju, bet arī atvieglo intelektuālā īpašuma tiesību komercializācijas darījumus.
Ir vairākas situācijas, kad intelektuālā īpašuma novērtēšana var būt īpaši noderīga vai pat obligāta, proti:

  • Uzņēmuma novērtēšanai apvienošanās un kopuzņēmumu veidošanas, kā arī bankrota gadījumos. 
  • Pieņemot lēmumus par intelektuālā īpašuma pārdošanu vai licencēšanu.
  • Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos, nosakot zaudējumu apmēru.
  • Līdzekļu piesaistīšanai no bankām, fondiem vai investoriem.
  • Intelektuālā īpašuma iekļaušanai uzņēmuma pamatkapitālā.
  • Grāmatvedības un nodokļu optimizācijas nolūkos.

Novērtējuma mērķa un konteksta noteikšana ir pirmais solis uzsākot vērtēšanu, un tas definē novērtējuma stratēģiju un metodiku.
Intelektuālā īpašuma novērtēšanu var veikt gan pats uzņēmums, izmantojot iekšējos resursus, gan pasūtīt novērtējumu profesionāliem vērtēšanas ekspertiem. Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams LR Uzņēmumu reģistra apstiprināto Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu atzinums, piemēram, situācijā, kad uzņēmums vēlas palielināt pamatkapitālu, ieguldot tajā intelektuālo īpašumu.
Uzņēmumā Pētersona Patents novērtēšanu veic LR Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu sarakstā iekļauti vērtētāji, kas turklāt ir LR patentpilnvarotie ar pieredzi intelektuālā īpašuma jomā.