Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.2. Ši privatumo politika nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine www.aaalaw.eu (toliau – Svetainė) bei mūsų paskyrų socialiniuose tinkluose Facebook (AAALaw – LT, Pētersona Patents – AAA Law – LV), LikedIn (AAA Law – LT, Pētersona Patents, IP Law and Patent Bureau – LV), Twitter (ААА Law – LT) privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų privatumo taisykles, vykdant veiklą. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi Svetainėje ir (ar) mūsų paskyrose, Jūs sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti Svetainėje ir (ar) mūsų paskyrose.

1.3. Privatumo politika galioja ir asmenims, apsilankiusiems Svetainėje bei (ar) mūsų paskyrose, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje ir (ar) mūsų paskyrose, įskaitant turinio peržiūrą, užklausų teikimą, komentarų rašymą ir kt.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

2. KAS MES?

2.1. Šią Svetainę tvarko ir administruoja AAA Law (toliau – mes), t. y.:

a) UAB AAA Law, juridinio asmens kodas 111593841, buveinės adresas A. Goštauto g. 40B, Vilnius, Lietuva, informacinis el. paštas info@aaalaw.eu, kontaktinis telefono numeris +370 5 252 66 76;

b) Domkutės ir partnerių advokatų profesine bendrija AAA LAW, juridinio asmens kodas 304559463, buveinės adresas A. Goštauto 40B, Vilnius, Lietuva, informaciniszel. paštas info@aaalaw.eu, kontaktinis telefono numeris +370 5 252 66 76;

c) Pētersona Patents – AAA Law, juridinio asmens kodas 40102013203, buveinės adresas Ausekļa iela 2-2, LV-1010 Rīga, Latvija, informacinis el. paštas petpat@petpat.lv, kontaktinis telefono numeris +371 673 246 95.

2.2. Aiškumo tikslu, sąvoka „mes“ Privatumo politikoje reiškia visus Privatumo politikos 2.1. punkte nurodytus juridinius asmenis kartu, o kai kontekstas to reikalauja – kiekvieną atskirai.

2.3. Kai Jūs, naudodamiesi mūsų Svetaine ar kitais būdais, pateikiate mums ar mes iš kitų šaltinių surenkame Jūsų Asmens duomenis, mes esame bendrais Jūsų asmens duomenų valdytojais ir juos kartu tvarkome Privatumo politikos 5.1.a), 5.1.b), 5.1.e) punktuose nurodytais tikslais. Dėl pagal šį punktą mūsų bendrai tvarkomų Asmens duomenų, Jūs turite teisė naudotis savo teisėmis pagal BDAR kiekvieno iš mūsų atžvilgiu.

2.4. UAB AAA Law ir Domkutės ir partnerių advokatų profesine bendrija AAA LAW esame bendrais Jūsų asmens duomenų valdytojais ir juos kartu tvarkome Privatumo politikos 5.1.c), 5.1.d) punktuose nurodytais tikslais. Dėl pagal šį punktą mūsų bendrai tvarkomų Asmens duomenų, Jūs turite teisė naudotis savo teisėmis pagal BDAR kiekvieno iš mūsų atžvilgiu. Pētersona Patents – AAA Law Privatumo politikos 5.1.c), 5.1.d), punktuose nurodytais tikslais asmens duomenis tvarko kaip savarankiška asmens duomenų valdytoja.

2.5. Kaip tai numatyta Privatumo politikos 5.1.f) punkte, konkreti bendrovė, kuriai Jūs pateikėte ar kuri iš kitų šaltinių gavo Jūsų asmens duomenis (kaip tai nurodyta šios Privatumo politikos 4 skyriuje), dėl jus individualiai siejančių sutartinių ir (ar) ikisutartinių santykių, teikiamų teisinių paslaugų ar kitų teisėtų priežasčių, yra laikoma savarankiška Jūsų asmens duomenų valdytoja ir asmens duomenis tvarko savarankiškai nustatytais bei apibrėžtais tikslais.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine ir (ar) lankydamiesi mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, aktyviais veiksmais jose dalyvaudami, t. y. parašydami mums ar bendraudami su mūsų komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, pavedimus, komentarus ar kt. Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

b) Kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis. Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma interneto Svetaine ir (ar) lankotės mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, amžius, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto puslapiai, laikas, praleistas interneto Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir pan.) yra renkama automatiškai.

c) Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetaines ar socialinių tinklų slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises.

5. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti žemiau šiame Privatumo politikos punkte nurodytais tikslais. Kiekvienas duomenų tvarkymo tikslas yra savarankiškas ir atskiras (pvz., jeigu Jūs kreipiatės į mus, siekdami prisijungi prie mūsų komandos (kaip tai numatyta 5.1.d) punkte) ir pateikiate mums savo asmens duomenis, tai dar nereiškia, jog šiuos asmens duomenis mes savaime pradėsime tvarkyti ir siekdami patobulinti Svetainę (kaip tai numatyta 5.1.a) punkte) ar kitais tikslais). Jeigu kyla klausimų, kokius konkrečiai duomenis apie Jus tvarkome – galite drąsiai kreiptis į mus, įgyvendindami Privatumo politikos 12.1. punkte nurodytas teises.

a) Siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti geresnes bei Jums pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis (tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine ir (ar) Jums lankantis mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose Svetainėje) mes naudojame siekdami tobulinti bei vystyti Svetainę, pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas.
Slapukais mes galime surinkti informaciją, nurodytą Privatumo politikos 7.6. punkte.
Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų (įskaitant socialinių tinklų valdytojus) gautus asmens duomenis.
Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

b) Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, įskaitant pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, renginius ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.
Šiuo tikslu mes tvarkome tokius asmens duomenis: el. pašto adresas, vardas ir pavardė (jeigu jie faktiškai sudaro el. pašto adresą).
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių. Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: naujienlaiškių automatinių pranešimų siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas mums teikiančioms įmonėms ar pan.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol mūsų paprašysite atitinkamų duomenų netvarkyti. Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

c) Mūsų veiklos kokybės kontrolės bei naudojimosi kitais Svetainės ir (ar) paskyros (-ų) funkcionalumais užtikrinimo tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų, komentarų bei komunikacijos tvarkymas (įskaitant – išsaugojimas)). Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome telefonu, el. paštu, per Svetainę ar kitaip vykusios komunikacijos informaciją.
Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, interneto adresas (IP), slapyvardis, susijusi bendrovė (jos pavadinimas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija, norimo išviešinti komentaro turinys.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su trečiaisiais asmenimis dėl faktinių aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.), socialinių tinklų valdytojų.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: komentarai (juos pateikusių duomenų subjektų vardas ir pavardė arba slapyvardis) yra viešinami, kiti tvarkomi Asmens duomenys gali būti perduodami interneto svetainės priežiūros ir kitas informacinių technologijų paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 2 metus nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

d) Kandidatų prisijungti prie mūsų komandos atrankos tikslu. Jeigu Jūs kreipsitės į mus dėl galimybės prisijungti prie mūsų komandos, šiuo tikslu mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis.
Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz., Jūsų CV ar anketoje užpildytus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, išsilavinimas, veiklos sritys, informacija apie profesinę patirtį, mokamos užsienio kalbos ir kt.), ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz., esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).
Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: kitas informacinių technologijų paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims
Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 1 metus nuo tos dienos, kai buvo užbaigta konkreti atranka, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.

e) Rekomendacijų viešinimo tikslu, kai Klientai ar kiti asmenys pateikia rekomendacijas apie mus, kuriomis dalijamės.
Šiuo tikslu mes galime tvarkyti tokius asmens duomenis, kaip: vardas, pavardė, pareigos, susijusi bendrovė (jos pavadinimas), susijęs prekių ženklas, norimo išviešinti komentaro turinys (įskaitant, suteiktų paslaugų aprašymas, nenurodant konkrečių atskiro pavedimo detalių ir neatskleidžiant mums patikėtos konfidencialios informacijos, išskyrus atvejus, kai Klientas (ar kiti rekomenduojantys asmenys) aiškiai nurodo priešingai).
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: duomenys viešinami mūsų Svetainėje ir (ar) Paskyrose, taip pat jie gali būti perduodami Svetainės priežiūros ir kitas informacinių technologijų paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol mūsų paprašysite atitinkamų duomenų netvarkyti.

f) kitais tikslais, kurie nustatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas ar kiti teisės aktuose numatyti asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai.

6. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI IR KOKIOS YRA MŪSŲ NAUJIENLAIŠKIŲ PRENUMERATOS TAISYKLĖS?

6.1. Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, nurodytus 5.1.b) punkte.

6.3 Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti: svetainėje skiltyje „NAUJIENLAIŠKIS“ įvedę savo el. pašto adresą ir paspaudus „SUTINKU IR PATVIRTINU PRENUMERATĄ“.

6.4. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

6.5. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.6. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

a) pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., paspaudžiant nuorodą dėl prenumeratos atsisakymo);

b) atvykę į pas mus (kontaktinius adresus rasite šios Privatumo politikos 15 skyriuje) ir pateikus atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus;

c) atsiųsti mums prašymą el. paštu (kontaktinius el. paštus rasite šios Privatumo politikos 15 skyriuje). Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.7. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.8. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

7. KAIP NAUDOJAMI SLAPUKAI?

7.1 Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, socialiniuose tinkluose, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2. Slapukais mes galime rinkti informaciją, nurodytą Privatumo politikos 7.6. punkte.

7.3. Slapukais gaunama informacija gali būti naudojama šiais tikslais:

a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis konkrečios Svetainės įasmeninimu);

b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei.

7.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5. Prašome atkreipti dėmesį, jog Svetainėje, socialiniuose tinkluose, gali būti naudojami tokie slapukai, kaip pavyzdžiui:

a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;

b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jų veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.

7.6. Visa informacija apie mūsų Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama:


Naudojimo vieta Pavadinimas Paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Svetainė eucookie Naudojamas siekiant sužinoti, ar duomenų subjektas sutiko su slapukais / Privatumo politika Apsilankius svetainėje 1 savaitė Informacija apie (ne) sutikimą

7.7. Sutikimą naudoti slapukus mūsų Svetainėje Jūs galite duoti konkrečioje Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

7.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus.

7.9. Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

7.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų konkrečios Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

7.10. Apie išorines svetaines (tokias kaip socialinius tinklus), išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 11 skyriuje.

8. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir (ar) mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, mums padedančioms vykdyti veiklą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8.4. Neišsamus sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

9. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz.,  patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3. Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

10. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

10.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

11. IŠORINĖS SVETAINĖS

11.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – svetaines, kuriose turime paskyras, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis. Taip pat rekomenduojame perskaityti šias svetaines valdančių trečiųjų šalių privatumo pranešimus bei tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

12. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

12.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti. Tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

b) valstybės saugumą ar gynybą;

c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

13. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijoms, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti institucijų oficialiose svetainėse (www.ada.lt – LT, www.dvi.gov.lv – LV). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

14. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

14.1 Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygas pateikus Svetainėje,  Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis susipažinti (sutikti) tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

15. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

15.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite tiesiogiai 2.1. punkte nurodytais kontaktais.


Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.