Darba tiesības un migrācija

Konsultējam darba attiecību jautājumos, kas saistīti ar darba attiecību izbeigšanu, koplīgumiem, darba strīdiem starp darba devēju un darbinieku u. c. Ņemot vērā klienta individuālās vajadzības, sagatavojam visus ar darba attiecībām saistītos līgumus un dokumentus, konsultējam par līgumu izpildi, grozīšanu un izbeigšanu, darba apmaksu, atbildības piemērošanu, atpūtas laiku, darba aizsardzību, kā arī konsultējam jautājumos, kas saistīti ar ārvalstnieku nodarbinātību  Latvijā sagatavojam dokumentus un palīdzam Latvijā nodarbinātiem ārvalstniekiem saņemt darba un uzturēšanās atļaujas.

Saprotot uzņēmuma nemateriālā īpašuma – intelektuālā īpašuma, komercnoslēpumu un citas konfidenciālas informācijas – nozīmību uzņēmuma darbībā un konkurētspējā, īpašu uzmanību pievēršam darbinieku konkurences ierobežošanas un komercnoslēpumu aizsardzības jautājumiem. Par šīm tēmām organizējam un vadām seminārus un dažādas apmācības uzņēmumu vadītājiem.

Mums ir pieredze šajās jomās:

  • darba attiecības regulējošu uzņēmuma dokumentu un līgumu sagatavošana;
  • iekšējās darba kārtības, amata aprakstu un citu iekšējo dokumentu sagatavošana;
  • konfidenciālas informācijas aizsardzība un konkurences ierobežošanas līgumu sagatavošana;
  • informācijas tehnoloģiju izmantošanas reglamentācija;
  • darbinieku atbrīvošanas jautājumi;
  • konsultācijas un pārstāvība jautājumos, kas saistīti ar ārvalstnieku nodarbinātību un uzturēšanās atļaujas Lietuvā saņemšanu;
  • pārstāvība darba attiecības kontrolējošās valsts iestādēs un darba strīdos;
  • konsultācijas darbinieku nomas jautājumos.

Please kindly note that in order to improve this site, to offer better and customised services the cookies are used. To accept this issue please click "ACCEPT" button or continue browsing. Leaving the site and (or) our accounts in the social networks will be interpreted as not accepting the policy. You can always revoke this authorization by changing setting in your browser and deleting the cookies. More information about the cookies, their use, possibilities of withdrawal is available on our Privacy Policy.