Jaunumi

LAIMA vs. SALDĀ LAIME - Augstākās tiesas 2018. gada 24. augusta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. A420253015

LAIMA VS. SALDĀ LAIME

Augstākās tiesas 2018. gada 24. augusta rīcības lēmums lietā Nr.A420253015

Mūsu klients Laima, AS (šobrīd – Orkla Confectionary & Snacks Latvija, SIA) 2013. gadā saskaņā ar Latvijas likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7. panta 1. daļas 2. punktu un 8. panta 1. un 2. daļu vērsās Apelācijas padomē ar iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju “Saldā Laime” (vārdiska) Nr. M 66 403 (attiecībā uz precēm 30. klasē), balstoties uz agrākajām, plaši pazīstamajām preču zīmju reģistrācijām

“Laima” (vārdiska), “Zelta Laima” (vārdiska), Attēls,AttēlsAttēls .

Šajā lietā mūsu klientu visās tiesu instancēs pārstāvēja patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu jomā, jurists Gatis Meržvinskis, bet paskaidrojumus un lietas materiālus sagatavoja patentpilnvarniece preču zīmju jomā, juriste Gunta Zariņa.

Apstrīdētās zīmes īpašnieks Administratīvajā rajona tiesā iesniedza pieteikumu par Apelācijas padomes lēmuma atcelšanu, kā arī vēlāk Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzēja Administratīvās rajona tiesas spriedumu. Apgabaltiesas spriedums, pievienojoties rajona tiesas sprieduma motīvu daļai, atzina, ka pretstatīto preču zīmju dominējošais elements ir apzīmējums “Laima”, savukārt apstrīdētajā zīmē dominējošais elements ir apzīmējums “Laime” – “Saldā” ir īpašības vārds, kas šajā gadījumā lietots aprakstošā nozīmē. Apstrīdētajā preču zīmē ietvertais vārds “laime” no pretstatītas preču zīmes vārda “Laima” atšķiras tikai par vienu burtu – galotni “e”. Līdz ar to, vārdu nozīme ir līdzīga un šie vārdi rada līdzīgas asociācijas. Viena burta atšķirība, pilnībā ietverot pretstatītās preču zīmes vārdisko elementu, nav pietiekama, lai nodrošinātu abu preču zīmju pietiekamu atšķirtspēju, tādējādi patērētāji šo atšķirību neievēros.

Arī Eiropas Savienības Tiesa atzinusi, ka veidam kā vidusmēra preču vai pakalpojumu patērētājs uztver preču zīmi, ir izšķiroša nozīme, kopumā vērtējot sajaukšanas iespējamību. Vidusmēra patērētājs parasti preču zīmi uztver kopumā un neuzsāk tās atšķirīgo detaļu pārbaudi (piemēram, Eiropas Savienības 1999. gada 11. jūnija sprieduma lietā Llyod Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV, C-342/9, ECLI:EU:C:1999:323).

Gan rajona tiesas, gan apgabaltiesas spriedumos tiek atzīts, ka preču zīmes “Saldā laime” faktiskā izmantošana norāda, ka notiek patērētāju acīmredzama maldināšana un tiek iegūtas negodīgas priekšrocības no pretstatītajām zīmēm “Laima” un tiek izmantots šo zīmju pievilkšānās spēks un reputācija, lai savā labā izmantotu komerciāla rakstura pūles, ko “Laima” preču zīmju īpašnieks ir pielicis, lai izveidotu šo preču zīmju tēlu.

Apstrīdētās zīmes īpašnieks par minēto apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

Arī Augstākā tiesa pievienojas apgabaltiesas atzinumam un uzsver to, ka, novērtējot pretstatīto preču zīmju kopējo iespaidu, paturams prātā, ka preču zīmes var sastāvēt no dažāda līmeņa atšķirtspējas elementiem – preču zīmē var būt ietverti arī vienkārši, aprakstoši elementi, kas nepilda atšķirtspējas funkciju. Šādos apstākļos nozīme ir secinājumam par salīdzināmajām preču zīmēm vai tieši vērtējumam par preču zīmju dominējošo vai atšķirtspējīgo elementu savstarpējo sajaucamību.

Augstākā tiesa atzīst, ka, vērtējot pretstatītās preču zīmes, apgabaltiesa pamatoti konstatējusi, ka vārdiskie elementi “laime” un “Laima” fonētiski, vizuāli un semantiski ir līdzīgi un, lietoti preču zīmēs, var radīt šo preču zīmju sajaukšanas risku vai priekšstatu, ka preču zīmes ir savstarpēji saistītas.

Augstākā tiesa, pretēji pieteicēja argumentiem, norāda, ka latviešu mitoloģijā Laima tiek uzskatīta par likteņa dievību, kura lemj cilvēka mūža likteni, piešķirot vai nepiešķirot cilvēkam laimi; Laima tiek devēta arī par laimes māti (piemēram, Vīķe – Freiberga V. Latviešu Laima, priekšvārds. Grām.: Laima, mūža licējiņa, Tautas dziesmu izlase. Sakārtojis Freibergs I. Rīga: Pētergailis, 2015, 25. lpp). Līdz ar to, vārdi “laime” un “Laima” savā būtībā ir saistīti jēdzieniskā nozīmē un vidusmēra patērētājām var veidot savstarpējas asociācijas.

Svarīgi norādīt uz to, ka Augstākās tiesas spriedums atzīt faktu, ka pretstatītās preču zīmes “Laima” konditorejas un ar to saistīto preču tirgū jau vēsturiski ieguvušas plašu pazīstamību. Tāpēc šajā tirgū vārds “Laima” pats par sevi vidusmēra patērētājam var asociēties tieši ar konkrēto produkciju, patērētājam mazāku uzmanību pievēršot “Laima” semantiskajai nozīmei.

 

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pārlūkošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lai akceptētu mūsu sīkdatņu politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas „Pieņemt” vai turpiniet skatīt vietni. Atstājot vietni, tiks uzskatīts, ka šie noteikumi netiek pieņemti Jūs vienmēr varat atsaukt šo atļauju, mainot iestatījumus savā pārlūkprogrammā un dzēšot sīkfailus.