Jaunumi

THE BODY SHOP VS. THEFACESHOP - Augstākās tiesas 2018. gada 16. novembra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. A420209716

Augstākās tiesas 2018. gada 16. novembra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. A420209716

Mūsu klients The Body Shop International PLC. 2014. gadā saskaņā ar Latvijas likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7. panta 1. daļas 2. punktu, 8. panta 1. daļu, 39. 3panta 1. daļu vērsās Apelācijas padomē ar iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju AttēlsNr. M 67 497 3. klases precēm, balstoties uz agrākajām plaši pazīstamājām, ar reputāciju apveltītajām preču zīmju reģistrācijām “THE BODY SHOP”.

Šajā lietā mūsu klientu visās tiesu instancēs pārstāvēja patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu jomā, jurists Gatis Meržvinskis, bet paskaidrojumus un lietas materiālus sagatavoja patentpilnvarniece preču zīmju jomā, juriste Gunta Zariņa.

Apstrīdētās zīmes īpašnieks Administratīvajā rajona tiesā iesniedza pieteikumu par Apelācijas padomes lēmuma atcelšanu, vēlāk Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzēja Administratīvās rajona tiesas spriedumu un visbeidzot ierosināja arī kasācijas tiesvedību Augstākajā tiesā. Gan pirmās, gan otrās tiesu instances spriedumi atzina iebildumu par pamatotu, kā arī kasācijas instance noraidīja apstrīdētās preču zīmes īpašnieka kasācijas sūdzību.

Administratīvā apgabaltiesa pievienojās pirmās instances tiesas lietas apstākļu konstatējumam un sprieduma motivācijai. Kā pirmās instances tiesa tika pamatoti secinājusi, apstrīdētā un pretstatītās zīmes ir gana līdzīgas, lai asociatīvā līmenī tās būtu sajaucamas, un apstrīdētās zīmes izmantošana var nodarīt kaitējumu.

Administratīvā rajona tiesa savā spriedumā norāda, ka, lai gan apstrīdētā zīme rakstiski veidota kā viens vārds bez atstarpēm, tomēr tās vidusdaļas “FACE” izcēlums ļauj to uztvert kā trīs vārdu “THE FACE SHOP” salikumu. Arī fonētiski salīdzināmo zīmju izrunā ir izšķirami trīs vārdi. Pirmās instances tiesa arī atzīst, ka apstrīdētā zīme kompozionāli ir veidota ļoti līdzīgi pretstatītajām zīmēm: tām ir vienāds garums, vienāds burtu skaits, izmantots viens burtveidols, identiskas sākuma un beigu daļas. Šajā gadījumā atšķirīgās zīmju vidusdaļas nepārprotami ir uztveramas tad, ja patērētājs tās izlasa, taču vidusmēra patērētājs preču zīmi uztver kopumā, neveicot atsevišķu tās detaļu pārbaudi. Tiesa izceļ arī svarīgu apstākli, ka asociatīvā līmenī salīdzināmās zīmes ir līdzīgas un sajaucamas, jo patērētājs šīs zīmes neuztver vienlaicīgi, bet gan ar zināmu laika intervālu, proti,  patērētāju uztverē paliks pirmais iespaids par salīdzināmo zīmju kopīgajiem elementiem.

Gan pirmā, gan otrā tiesu instance atzīst pretstatīto preču zīmju plašo pazīstamību Latvijā un  augsto reputāciju Eiropas Savienībā, līdz ar to “THE BODY SHOP” zīmes bauda plašāku aizsardzību. Jo augstāka ir agrākas zīmes atšķirtspēja, jo lielāks ir sajaukšanas risks, līdz ar to plašāka aizsardzība piešķirama zīmei ar augstu atšķirtspēju. Balstoties uz dzīvē gūtajiem novērojumiem, Administratīvā rajona tiesa izceļ īpatnības kosmētikas jomā – ražotājs veido savas produkcijas sērijas dažādam patērētāju grupām, dažādam pielietojumam, apzīmē produkciju ar savai galvenajai preču zīmei pakārtotām zīmēm, kurām ar galveno zīmi ir kopīgas zīmes, kopīgs dominējošs elements vai nozīme. Apgabaltiesa atzīt šo apsvērumu par objektīvu, spriedumā piebilstot, ka kosmētikas firmu parastā prakse ir ražot jaunas produktu līnijas ar firmas zīmi, kas daļēji ietver firmas nosaukumu, vai satur daļēji izmainītu vai papildinātu firmas nosaukumu.

Līdz ar to,  visās instancēs tiek atzīts fakts, ka apstrīdētās zīmes izmantošana var nodarīt kaitējumu “THE BODY SHOP” preču zīmēm, kas vistiešāk var izpausties neuzmanīgāku patērētāju piesaistīšanā uz ilggadīgi īstenoto mārketingu pasākumu pamata.  Par viennozīmīgu atzīst arī apstākli, ka apstrīdētās preču zīmes reģistrācija mazinās pretstatīto preču zīmju atšķirtspēju un vērtību. Pie tam, arī patērētājiem, kas pārzina angļu valodu un atpazīst “THE BODY SHOP” preces, var rasties iespaids, ka produkti ar apzīmējumu “face” (seja) ir viņu kosmētikas produktu īpaša sērija, kas paredzēta tikai sejas kopšanai, jo apzīmējums “body” (ķermenis) ir plašāks un ietver arī sevī seju.

 

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs uz bezmaksas konsultāciju 2019. gada 24. janvārī mūsu birojā…

30. oktobrī TC “Galerija Centrs” zinātniskā diskusijā tika svinēti grāmatas “Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918–1940” atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās un grāmatu, kurā apkopoti apzinātie un…

Please kindly note that in order to improve this site, to offer better and customised services the cookies are used. To accept this issue please click "ACCEPT" button or continue browsing. Leaving the site and (or) our accounts in the social networks will be interpreted as not accepting the policy. You can always revoke this authorization by changing setting in your browser and deleting the cookies. More information about the cookies, their use, possibilities of withdrawal is available on our Privacy Policy.